Introduktionsprogrammen

Fem olika introduktionsprogram ska ge obehöriga elever nya möjligheter. Via programmen kan eleven bli behörig till ett nationellt program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till annan utbildning. Introduktionsprogrammen ersätter dagens individuella program och ska bättre tillgodose obehöriga elevers olika behov.
Varje elev på ett introduktionsprogram får en individuell studieplan att arbeta efter.
På introduktionsprogrammen blir den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

Vänder sig till dig som:

  • Inte har behörighet till de nationella programmen
  • Vill förbereda dig för vidare studier eller jobb

Vad är ett introduktionsprogram?

De nya introduktionsprogrammen ska underlätta för elever att komma vidare till ett nationellt program. Men de kan också förbereda för yrkeslivet eller ha andra syften.
Alla introduktionsprogram är till för att förbereda dig antingen för fortsatta studier eller ett jobb. Du kan inte ta examen genom ett introduktionsprogram. Du kan däremot få ett studiebevis på den genomförda utbildningen.
I och med HT11 finns det fem nya introduktionsprogram för dig som inte har behörighet till skolans nationella program.

Preparandutbildning.

Ger dig behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen.Preparandutbildning ska ge eleven behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas för en enskild elev och ska pågå i högst ett år. Det ska också vara möjligt för en elev att göra mindre ämneskompletteringar för att bli antagen till ett nationellt program efter kort tid.

Programinriktad individuellt val.

Förbereder dig för ett specifikt nationellt yrkesprogram, som du så snart som möjligt går över till. Programinriktat individuelltval är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram. För att antas ska de ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de kurser som saknas för behörighet.

Yrkesintroduktion.

Förbereder dig för jobb eller för att påbörja en yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ.

Förbereder dig för att gå vidare till Yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb. Individuellt alternativ förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ är inte sökbart. Det anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov. Det vänder sig i första hand till ungdomar som har stora kunskapsbrister och svag motivation eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Språkintroduktion.

Ger ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.